YILDIZ TECHNICAL UNIVERSITY FACULTY OF ARCHITECTURE E-JOURNAL

E-ISSN 1309-6915
Volume: 12 Issue: 3
Year: 2017

Current Issue Published Issues Most Accessed Articles Ahead of Print

 
Search

Investigation of Flexible Work Environments' Effects on Employees’ Satisfaction in an Intelligent Office Building [Megaron]
Megaron. Ahead of Print: MEGARON-46547 | DOI: 10.5505/megaron.2017.46547  

Investigation of Flexible Work Environments' Effects on Employees’ Satisfaction in an Intelligent Office Building

Özgür Göçer, Ebru Karahan, Işıl Oygür İlhan
Ozyegin University

Social, cultural, and economical structures shape physical work environments. Today, the workplaces are reconstructed according to the effects of sustainability phenomenon and technology on the form of working. Flexibility is one of the most influential elements affecting the change of workplaces. Flexible workplaces are designed in order to strengthen the communication and to support the horizontal organizational structure. Open office areas are planned to meet the need for activities such as relaxation, conversation, meeting, concentration, and teamwork.
In the era of contemporary knowledge society and technology, organizations increasingly prefer smart buildings and flexible workplaces as their work environments. As a result, there is a growing literature, especially in North America and North Europe, on the impact of flexible workplace design and indoor quality on employee satisfaction, productivity and work quality. However, such studies are still limited in Turkey. In order to fill the gap, this research focuses on a flexible workplace located in a LEED-certified building in Istanbul. A post-occupancy evaluation was conducted in this office. Data collection methods included questionnaire, interview, and participant observation. The data was analyzed based on the employees’ satisfaction from the flexible workplace.

Keywords: Flexible Workplace, Employee Satisfaction, Post Occupancy Evaluation, Intelligent Building.


Esnek Çalışma Mekânlarının Çalışan Memnuniyetine Etkisinin Akıllı bir Ofis Binası Örneğinde İncelenmesi

Özgür Göçer, Ebru Karahan, Işıl Oygür İlhan
Özyeğin Üniversitesi

Çalışma mekânları içinde bulundukları dönemin sosyo-kültürel, ekonomik ve toplumsal yapısı ile şekillenen ortamlardır. Günümüzde, teknolojinin ve sürdürülebilirlik olgusunun yaşam ve iş yapma biçimlerini değiştirmesiyle çalışma mekânları yeniden kurgulanmaktadır. Çalışma mekânlarının değişmesinde en etkili unsurlardan biri esneklik kavramıdır. Esnek çalışma mekânları çalışanların iletişimini kuvvetlendirecek ve yatay hiyerarşiyi destekleyecek şekilde tasarlanmaktadır. Esnek çalışma mekanlarında açık ofis alanları aktivite odaklı alanlarla desteklenmekte ve çalışanların konsantrasyon gerektiren çalışma, toplantı ve ekip çalışması gibi ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde planlanmaktadır.
Bu durumun bir göstergesi olarak günümüz bilgi ve teknoloji çağında organizasyonlar ofis olarak akıllı binaları ve esnek çalışma mekânlarını tercih etmeye başlamışlardır. Fiziksel çevre tasarımının çalışan memnuniyeti ve verimi üzerine etkileri bilindiğinden, bu yeni tip çalışma mekânları özelinde tasarımın ve çevre kalitesinin çalışan memnuniyeti, verimi ve yapılan işin kalitesine etkileri üzerine araştırmalar dünyada, özellikle Kuzey Amerika ve Avrupa’da hız kazanmıştır. Ancak, Türkiye’deki çalışma mekânları özelinde bu gibi çalışmalar sınırlıdır. Bu çalışmada, bu boşluğu doldurmak amacı ile İstanbul’da yer alan LEED sertifikalı bir binada hizmet veren bir firmanın esnek çalışma mekânı örnek olarak seçilmiştir. Anket, görüşme ve yerinde gözlem yöntemlerine dayanan bir kullanım sonrası değerlendirme çalışması yürütülmüştür. Elde edilen bulgular esnek çalışma düzeni, fiziksel çevre koşulları ve mekânsal tasarım bağlamında çalışan memnuniyetine etkileri açısından değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Esnek Çalışma Mekânı, Çalışan Memnuniyeti, Kullanım Sonrası Değerlendirme, Akıllı Bina.
Corresponding Author: Özgür Göçer, Türkiye


TOOLS
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
© 2017 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale