YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ E-DERGİSİ

E-ISSN 1309-6915
Cilt : 14 Sayı: 4 Yıl : 2019

Son Sayı Yayımlanmış Makaleler Popüler Makaleler Baskıdaki Makaleler
Megaron: ()
Baskıdaki Makaleler
<< Geri
1.
Ofis Yapıları İçin Çevreyle Uyumlu Yapı Dış Kabuğu Tasarım Parametrelerinin Enerji Tüketimine Etkisini Belirlemede Kullanılabilecek Bir Yaklaşım
A Method to be Use for Defining Effect Of Envıronmental Friendly Facade Design Parameters on Energy Consumption for Office Buildings
Selma Uslusoy Şenyurt, Müjde Altın
doi: 10.14744/megaron.2019.57704  Sayfa 0

2.
Üniversite dış mekânları için zaman-mekânsal haritalama yöntemine dayanan bir kullanım sonrası değerlendirme modeli
A post-occupancy evaluation model based on spatio-temporal mapping method for university outdoor spaces
Özgür Göçer, Kenan Göçer, Altuğ Melik Başol, Mustafa Furkan Kıraç, Ayse Özbil Torun, Mujesira Bakovic, Faizan Pervez Siddiqui, Barış Özcan
doi: 10.14744/megaron.2019.43179  Sayfa 0

3.
İşitsel Peyzaj Kavramı Üzerine Bir Mimari Tasarım Stüdyosu Deneyimi
An Experience in Architectural Design Studio Regarding the Concept of Soundscape
Ozlem Kandemir, Aslı Özçevik Bilen
doi: 10.14744/megaron.2019.74317  Sayfa 0

4.
Tipleri yeniden düşünmek: mimari tasarım stüdyoları için tip odaklı bir pedagoji önerisi
Rethinking types: a proposal for a pedagogy in architectural design studios
Altuğ Kasalı
doi: 10.14744/megaron.2019.55822  Sayfa 0

5.
Dijital Teknolojilerin İşbirlikli Tasarıma Olan Etkisi
The Impact Of Digital Technologies On Collaborative Design
Leman Figen Gül
doi: 10.14744/megaron.2019.23281  Sayfa 0

6.
Teos Üzerinden Dijital Mirasta Sanal Gerçeklik Uygulamalarını Anlamak
Understanding Virtual Reality Applications in Digital Heritage through Teos
Güzden Varinlioğlu
doi: 10.14744/megaron.2019.85619  Sayfa 0

7.
Ulusal Mimarlık Sergisi Üzerinden Türkiye Mimarlığını Dönemsel Olarak Değerlendiren Bir Yöntem Önerisi
A Method Suggestıon Through Natıonal Archıtecture Exhıbıtıon For Evaluatıon of Turkısh Archıtecture Perıodıcally
Seli&775;n KARAİBRAHİMOĞLU, AYHAN USTA
doi: 10.14744/megaron.2020.94899  Sayfa 0

8.
A Conceptual Architectural Design Process For Ventilation In Built Environment
Polat Darçın
doi: 10.14744/megaron.2020.84756  Sayfa 0

9.
Bedensel Deneyime Dayalı Yer Bilgisinin Yeniden Yapılandırılması İçin Bir Yöntem İrdelemesi: Deneyimsel Haritalama
A Methodological Inquiry for Re-structuring Spatial Knowledge derived from Bodily-Experience: Experiential Mapping
DERYA YORGANCIOGLU, ISIL CALAK
doi: 10.14744/megaron.2020.80269  Sayfa 0

10.
Peyzaj Mimarlığında Alternatif Bir Öğrenme Aracı: Film Peyzajları ve Potansiyel Katkıları
An Alternative Learning Tool in Landscape Architecture: Filmic Landscapes and Their Potential Contributions
Sema Mumcu
doi: 10.14744/megaron.2020.09582  Sayfa 0

11.
Dış Kaçış Merdivenlerindeki Tehlike Kaynaklarının Uluslararası Kurallar Bağlamında Analizi
Analysis of Hazard Sources in External Escape Stairs Within The Context of International Principles
Erkan Avlar, Hüsniye Sueda Yıldırım
doi: 10.14744/megaron.2020.40316  Sayfa 0

12.
Yok Olan Bir Tipolojinin Arkeolojisi: Türkiye Coğrafyasında Moteller
Archeology of a Vanishing Typology: Motels in the Geography of Turkey
GOKÇEÇIÇEK SAVASIR, Zeynep Tuna Ultav
doi: 10.14744/megaron.2020.82956  Sayfa 0

13.
Tarihi Bahçelerin Korunmasında Tarihsel Araştırma, Tespit ve Belgeleme: Maslak Kasırları Bahçeleri Örneği
Historical Research, Survey and Documentation in Preservation of Historical Gardens: Example of Maslak Pavilions’ Gardens
Drahşan Uğuryol, Mehmet Cengiz Can
doi: 10.14744/megaron.2020.36459  Sayfa 0

14.
Akışlar Arasındaki Yaşam: Havaalanı Şehirleri ve Metropoliten Alanlarda Değişen Eğilimler Üzerine Bir Çalışma
Life In-between Flows: A Study on Airport Cities and Changing Trends in Metropolitan Areas
Dila Babaoglu, Eren Kurkcuoglu
doi: 10.14744/megaron.2020.88557  Sayfa 0

15.
Eğitim mekânlarında kullanılan duvar renginin öğrencilerin algısal değerlendirmeleri üzerindeki etkileri
The effects on the perceptual evaluations of students for the wall colors used in educational spaces
Menşure Kübra Müezzinoğlu, Mehmet Lütfi Hidayetoğlu, Kemal Yıldırım
doi: 10.14744/megaron.2020.87369  Sayfa 0

16.
Mimari Tasarımda Katlanan Coğrafyanın Kuramı: Kapadokya Deneyimi
Theorizing The Folded-Geography in Architectural Design: An Experience in Cappadocia
Levent Arıdağ, Bilge Can
doi: 10.14744/megaron.2020.90582  Sayfa 0

17.
UNESCO Dünya Miras Listesi ve Sınır Aşırı Seri Miras Kavramı: Türkiye’nin Potansiyeli
UNESCO World Heritage List and Transboundary Serial Heritage Concept: The Potential of Turkey
Aylin Akçabozan Taşkıran, Can Ş. Binan
doi: 10.14744/megaron.2020.39297  Sayfa 0© 2020 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale