YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ E-DERGİSİ

E-ISSN 1309-6915
Cilt : 12 Sayı: 2 Yıl : 2017

Son Sayı Yayımlanmış Makaleler Popüler Makaleler Baskıdaki MakalelerMegaron: ()
En Çok İndirilen Makaleler
<< Geri
1.
Yeni gelişen planlama yaklaşımları çerçevesinde akıllı yerleşme kavramı ve temel ilkeleri
The Concept of “Smart Settlement” and Basic Principles in the Framework of New Developing Planning Approaches
Serkan Sınmaz
doi: 10.5505/MEGARON.2013.35220  MEGARON 2013; 8 - 2 | Sayfalar 76 - 86 (3535 kere görüntülendi)

MAKALE
2.
Gençler ve Alışveriş Merkezleri (AVMler): AVM Kullanım Tercihleri Hakkında Bir Alan Çalışması
Youth and Shopping Malls: A Case Study about Youth Preference in Mall Use
Güliz Muğan Akıncı
doi: 10.5505/MEGARON.2013.44153  MEGARON 2013; 8 - 2 | Sayfalar 87 - 96 (3336 kere görüntülendi)

MAKALE (TEZDEN)
3.
Büyük Ölçekli Kentsel Projeler, Mekanın Üretimi ve Neo-liberal Hegemonya: İzmir Örneğinde Karşılaştırmalı Bir Araştırma
Large-Scale Urban Projects, Production of Space and Neo-liberal Hegemony: A Comparative Study of Izmir
Mehmet Penpecioğlu
doi: 10.5505/MEGARON.2013.87597  MEGARON 2013; 8 - 2 | Sayfalar 97 - 114 (2417 kere görüntülendi)

MAKALE
4.
Ankara’daki̇ Alışveri̇ş Caddeleri̇nde Ti̇cari̇ Mekanlar ve Sosyal Sürdürülebi̇li̇rli̇k Araştırması
Social Sustainability of Shopping Streets in Ankara
Özge Yalçıner Ercoşkun, Burcu Özüduru
doi: 10.5505/MEGARON.2013.03521  MEGARON 2013; 8 - 1 | Sayfalar 29 - 44 (2414 kere görüntülendi)

MAKALE (TEZDEN)
5.
Genel Hastanelerde Kullanıcı Memnuniyeti Açısından Hasta Odalarında Mimari Mekân Kalitesinin İrdelenmesi: Gaziantep İlinde Bir Alan Çalışması
Evaluation of Architectural Spatial Quality in Patients’ Rooms in the Context of User Satisfaction in General Hospitals: A Case study in Gaziantep
Aslı Sungur Ergenoğlu, Anıl Tanrıtanır
doi: 10.5505/MEGARON.2013.09797  MEGARON 2013; 8 - 2 | Sayfalar 61 - 75 (2328 kere görüntülendi)

GÖRÜŞ
6.
Rekonstrüksi̇yon Ya Da Yeni̇den Yapma, Hangi̇ Yapı İçin? Taksim Topçu Kışlası İçin Bir Değerlendirme
Reconstruction of which building? An evaluation for Taksim Barrack
E. Füsun Alioğlu
doi: 10.5505/MEGARON.2013.18189  MEGARON 2013; 8 - 1 | Sayfalar 1 - 7 (2237 kere görüntülendi)
Makale Özeti | Tam Metin PDF

MAKALE (TEZDEN)
7.
Ankara-Altındağ Tepesi Gecekondu Bölgesi'nde Mekansal Ayrışmanın Gözlenmesine Yönelik Bir Araştırma
Research Regarding Observation of Spatial Segregation in Ankara-Altındağ Hill Squatter Region
Yasin Bektaş, Ceyhan Yücel
doi: 10.5505/MEGARON.2013.98608  MEGARON 2013; 8 - 2 | Sayfalar 115 - 129 (2000 kere görüntülendi)

8.
Mimari Tasarımda Dokunma Olgusu ve Dokunsal Haritalamaya İlişkin Bir Alan Çalışması
The Phenomenon Of Touch In Architectural Design And A Field Study For Haptic Mapping
Pınar Öktem Erkartal, Hikmet Selim Ökem
doi: 10.5505/megaron.2015.30602  MEGARON 2015; 10 - 1 | Sayfalar 92 - 111 (1693 kere görüntülendi)

9.
Mimarlık Eğitiminde Mimari Psikoloji Formasyonunun Geliştirilmesi İçin Bir Model
A Model for the Development of Architectural Psychology Formation in Architectural Education
Semra Sema Uzunoğlu, Harun Özer
doi: 10.5505/MEGARON.2014.39974  MEGARON 2014; 9 - 2 | Sayfalar 143 - 165 (1543 kere görüntülendi)

MAKALE
10.
Afet Sonrası Sürdürülebilir Geçici Eğitim Yapılarının Yaşam Süreçlerindeki Eylem Adımları ve Öneriler
The Activity Steps on the Life Process About the Post Disaster Sustainable Temporary Educational Buildings and Suggestions
Elif Yüksel, Sevgül Limoncu
doi: 10.5505/MEGARON.2013.18209  MEGARON 2013; 8 - 1 | Sayfalar 8 - 18 (1535 kere görüntülendi)

11.
Gayrimenkul Geliştirme Projelerinde Nakit Akışlarındaki Belirsizliklerin Karar Ağacı Analizi ile Değerlendirilmesi
Valuation Cash Flow Uncertainties in Real Estate Development Projects with Desicion Tree Analysis
Serhat Başdoğan, Hakkı Önel
doi: 10.5505/megaron.2013.46855  MEGARON 2013; 8 - 3 | Sayfalar 149 - 164 (1499 kere görüntülendi)

12.
Çocuk İçin Daha Yaşanılır Bir Kentsel Mekan: Dünyada Gerçekleştirilen Uygulamalar
More Livable Urban Space for Children: Practices around the World
Okşan Tandoğan
doi: 10.5505/MEGARON.2014.43534  MEGARON 2014; 9 - 1 | Sayfalar 19 - 33 (1494 kere görüntülendi)

13.
Uluslararası Yapım Firmalarında Rekabet Stratejileri Kavramsal Kurgusunu Oluşturan Faktörler
Factors Affecting Competitive Strategies in International Construction Companies
Tuğçe Ercan, Almula Köksal
doi: 10.5505/MEGARON.2013.21931  MEGARON 2013; 8 - 1 | Sayfalar 19 - 28 (1482 kere görüntülendi)

14.
Geleneksel Bitlis Evleri: Koruma Sorunları Ve Öneriler
Traditional Houses Of Bitlis: Conservation Issues And Suggestions
Gülin Payaslı Oğuz, Işık Behiye Aksulu
doi: 10.5505/megaron.2016.76588  MEGARON 2016; 11 - 1 | Sayfalar 63 - 77 (1481 kere görüntülendi)

15.
Mimari Tasarımda Sıralı Form Oluşum Diyagramları
Sequential Form Formation Diagrams in Architectural Design
Berk Özdemir, Feride Önal
doi: 10.5505/megaron.2016.32932  MEGARON 2016; 11 - 2 | Sayfalar 230 - 240 (1472 kere görüntülendi)

16.
Osmanlı Bedestenleri Bağlamında “Kayseri Hançerli Sultan Vakfı Bedesteni”
“Kayseri Hançerli Sultan Vakfı Bedesteni” in the Context of the Ottoman Bedestens
Fernaz Öncel
doi: 10.5505/MEGARON.2014.53825  MEGARON 2014; 9 - 1 | Sayfalar 55 - 69 (1472 kere görüntülendi)

17.
Güncel Mimarlık Ortamında Kabuk-Bağlam İlişkisinin Sorgulanması
Questioning Architectural Envelope - Context Relationship in Contemporary Architecture
Hande Düzgün, Çiğdem Polatoğlu
doi: 10.5505/megaron.2016.53315  MEGARON 2016; 11 - 1 | Sayfalar 35 - 48 (1427 kere görüntülendi)

MAKALE (TEZDEN)
18.
Kentsel Yayılma Sonucu Yapılaşmaya Açılan Verimli Tarım Alanları: Konya Kenti Deneyimleri
An Analysis on the Urbanized Fertile Agricultural Lands with Urban Sprawl in Konya
Hale Akseki, M. Çağlar Meşhur
doi: 10.5505/megaron.2013.99609  MEGARON 2013; 8 - 3 | Sayfalar 165 - 174 (1405 kere görüntülendi)

MAKALE
19.
Kişisel Menzil Kavramı Üzerine Eleştirel Bir Okuma ve Haritalama Denemesi
A Critical Reading and an Experimental Mapping Proposal on the Concept of “Personal Reach”
Efsun Ekenyazıcı Güney, Tülin Görgülü
doi: 10.5505/MEGARON.2013.36855  MEGARON 2013; 8 - 1 | Sayfalar 45 - 59 (1351 kere görüntülendi)

20.
Sosyo- Ekolojik Sistem Yaklaşımı Bağlamında Türkiye’de Çevresel Değişimler ve Sosyo Ekonomik Yapı İlişkisi
The Relationship between Environmental Change and Socio-Economic Structure in the Context of Socio- Ecological System Approach in Turkey
Senem Kozaman, Betül Şengezer
doi: 10.5505/megaron.2013.29484  MEGARON 2013; 8 - 3 | Sayfalar 179 - 189 (1342 kere görüntülendi)© 2017 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale