YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ E-DERGİSİ

E-ISSN 1309-6915
Cilt : 15 Sayı: 2 Yıl : 2020

Son Sayı Yayımlanmış Makaleler Popüler Makaleler Baskıdaki Makaleler
Megaron: ()
En Çok İndirilen Makaleler
<< Geri
MAKALE (TEZDEN)
1.
Cerrahi Ünitelerin Mevzuat ve Tasarım Ölçütleri Bağlamında Değerlendirilmesi
Evaluation of Surgical Units in Terms of Legislation and Design Criteria
İlknur Şahin, Ayça Tokuç
doi: 10.5505/megaron.2018.83007   2018; 13 - 2 | Sayfalar 237 - 249

MAKALE
2.
Çocuklar İçin Daha Yaşanılır Okul Bahçeleri
More Livable School Grounds for Children
Okşan Tandoğan
doi: 10.5505/megaron.2016.92053   2016; 11 - 4 | Sayfalar 629 - 636

3.
Geleneksel ve Günümüz Konutunda Sürdürülebilirlik ve Yaşam Alışkanlıkları: Osmaneli Örneği
Sustainability of Traditional and Contemporary Housing and Household Lifestyles: Case of Osmaneli
Ebru Ergöz Karahan
doi: 10.5505/megaron.2017.27037   2017; 12 - 3 | Sayfalar 497 - 510

MAKALE (TEZDEN)
4.
Emevi ve Abbasi Sanatında Geometri
Geometry in Umayyad and Abbasid Art
Selim Kılıçoğlu, Nuran Kara Pilehvarian
doi: 10.5505/megaron.2017.65882   2017; 12 - 4 | Sayfalar 605 - 618

MAKALE
5.
Kalkınma Aracı Olarak Organize Sanayi Bölgelerini Yeniden Kurgulamak
Restructuring the Organised Industrial Zones as the Instruments for Development
Elif Örnek Özden
doi: 10.5505/megaron.2016.29200   2016; 11 - 1 | Sayfalar 106 - 124

6.
Türkiye'de Alışveriş Merkezlerinin Yer Seçimi Kriterleri: İstanbul Örneği
Shopping Centers' Selection Criteria in Turkey: The Case of Istanbul
Tuba Ünlükara, Lale Berköz
doi: 10.5505/megaron.2016.58066   2016; 11 - 3 | Sayfalar 437 - 448

7.
Güncel Mimarlık Ortamında Kabuk-Bağlam İlişkisinin Sorgulanması
Questioning Architectural Envelope - Context Relationship in Contemporary Architecture
Hande Düzgün, Çiğdem Polatoğlu
doi: 10.5505/megaron.2016.53315   2016; 11 - 1 | Sayfalar 35 - 48

8.
Geleneksel Bitlis Evleri: Koruma Sorunları Ve Öneriler
Traditional Houses Of Bitlis: Conservation Issues And Suggestions
Gülin Payaslı Oğuz, Işık Behiye Aksulu
doi: 10.5505/megaron.2016.76588   2016; 11 - 1 | Sayfalar 63 - 77

MAKALE (TEZDEN)
9.
Aktarma Merkezlerinde Mekânsal Davranışlar: Üsküdar Aktarma Merkezi Örneği
Spatial behaviors in Transfer Centers: The Case of Üsküdar Transfer Center
Güneş Ece Albayrak, Nilgün Çolpan Erkan
doi: 10.5505/megaron.2016.38981   2016; 11 - 4 | Sayfalar 565 - 578

MAKALE
10.
Büyükşehirlerde Tarımsal Alanların Korunmasında Kentsel Tarım ve Yerel Yönetimlerin Rolü
The Role of Urban Agriculture and Local Authorities in Protecting Agricultural Land in Metropolitan Cities
Sevinç Bahar Yenigül
doi: 10.5505/megaron.2016.48568   2016; 11 - 2 | Sayfalar 291 - 299

MAKALE (TEZDEN)
11.
Sosyal Yapı Değişiminin Mimari Yapıya Yansıması: Diyarbakır Örneği
The Reflection of Changing Social Structure in Architectural Structure: Diyarbakır Example
Havva Özyılmaz, Sare Sahil
doi: 10.5505/megaron.2017.96636   2017; 12 - 4 | Sayfalar 531 - 544

ARAŞTıRMA ÖZETI
12.
Kayseri Tren İstasyonu ve Çevresinin Kentin Modernleşme Sürecine Katkısı Üzerine Bir Okuma
A Study on the Contributions of the Modernization Process in Kayseri: The Kayseri Train Station and its Environment
Filiz Sönmez, Semra Arslan Selçuk
doi: 10.5505/megaron.2017.09825   2018; 13 - 1 | Sayfalar 85 - 101

MAKALE
13.
Mimari Tasarımda Sıralı Form Oluşum Diyagramları
Sequential Form Formation Diagrams in Architectural Design
Berk Özdemir, Feride Önal
doi: 10.5505/megaron.2016.32932   2016; 11 - 2 | Sayfalar 230 - 240

MAKALE (TEZDEN)
14.
Türkiye Kentleri İçin Kentsel Büyüme Yönetimi Sistemi ve İstanbul Örneği
Urban Growth Management System for Sample Cities of Turkey and İstanbul
Ahmet Seydanlıoğlu, Sırma Turgut
doi: 10.5505/megaron.2017.94547   2017; 12 - 3 | Sayfalar 429 - 442

ARAŞTıRMA ÖZETI
15.
Hafıza Kutusu: Bir Kentsel Kolektif Bellek Deneyi(mi)
Memory Box: An Experiment in Urban Collective Memory
Tuba Doğu, Melis Varkal Deligöz
doi: 10.5505/megaron.2017.09226   2017; 12 - 4 | Sayfalar 545 - 552

MAKALE
16.
Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Uygulanan Eğitim Sistemlerinin Mekan Biçimlenişine Etkisi Ve Reggio Emilia Eğitim Sisteminin Mekan Tasarımı Üzerine Denemeler
The Effect Of The Education Systems Applied In Pre-School Educational Institutions On The Place Formation And Essays On The Place Design Provided By Reggio Emilia Education System
Didem Erten Bilgic, Amrela Sany Surur
doi: 10.5505/MEGARON.2016.03016   2016; 11 - 1 | Sayfalar 162 - 176

MAKALE (TEZDEN)
17.
Çatalca Vilayeti’nde Camiye Çevrilen Kiliselerin Dönüşüm Süreci ve Mimari Analizi
Conversion Process and Architectural Analysis of Churches Converted Into Mosques in Çatalca Province
Sezgi Giray Küçük, Kemal Kutgün Eyüpgiller
doi: 10.5505/megaron.2017.07088   2018; 13 - 1 | Sayfalar 51 - 66

MAKALE
18.
Koruma Amaçlı Planlarda Yapılaşma Kararları - Giresun Örneği
Building Decisions in Urban Conservation Plans – Giresun Example
Ceyhan Yücel
doi: 10.5505/megaron.2016.22448   2017; 12 - 1 | Sayfalar 106 - 119

19.
Çocuk Merkezli Afet Yönetimi
Child-Centered Disaster Management
Sevgül Limoncu, Ahmet Bircan Atmaca
doi: 10.5505/megaron.2017.49369   2018; 13 - 1 | Sayfalar 132 - 143

20.
Türkiye’de tasarım destek programlarının yenilik modelleri perspektifinden değerlendirilmesi
Assesing design support programmes from an inovation models perspective in Turkey
Tengüz Ünsal
doi: 10.5505/megaron.2016.49379   2016; 11 - 1 | Sayfalar 150 - 161© 2020 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale