YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ E-DERGİSİ

E-ISSN 1309-6915
Cilt : 13 Sayı: 4 Yıl : 2018

Son Sayı Yayımlanmış Makaleler Popüler Makaleler Baskıdaki MakalelerMegaron: ()
En Çok İndirilen Makaleler
<< Geri
MAKALE
1.
Geleneksel Bitlis Evleri: Koruma Sorunları Ve Öneriler
Traditional Houses Of Bitlis: Conservation Issues And Suggestions
Gülin Payaslı Oğuz, Işık Behiye Aksulu
doi: 10.5505/megaron.2016.76588   2016; 11 - 1 | Sayfalar 63 - 77

2.
Güncel Mimarlık Ortamında Kabuk-Bağlam İlişkisinin Sorgulanması
Questioning Architectural Envelope - Context Relationship in Contemporary Architecture
Hande Düzgün, Çiğdem Polatoğlu
doi: 10.5505/megaron.2016.53315   2016; 11 - 1 | Sayfalar 35 - 48

3.
Kalkınma Aracı Olarak Organize Sanayi Bölgelerini Yeniden Kurgulamak
Restructuring the Organised Industrial Zones as the Instruments for Development
Elif Örnek Özden
doi: 10.5505/megaron.2016.29200   2016; 11 - 1 | Sayfalar 106 - 124

4.
Mimari Tasarımda Sıralı Form Oluşum Diyagramları
Sequential Form Formation Diagrams in Architectural Design
Berk Özdemir, Feride Önal
doi: 10.5505/megaron.2016.32932   2016; 11 - 2 | Sayfalar 230 - 240

5.
Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Uygulanan Eğitim Sistemlerinin Mekan Biçimlenişine Etkisi Ve Reggio Emilia Eğitim Sisteminin Mekan Tasarımı Üzerine Denemeler
The Effect Of The Education Systems Applied In Pre-School Educational Institutions On The Place Formation And Essays On The Place Design Provided By Reggio Emilia Education System
Didem Erten Bilgic, Amrela Sany Surur
doi: 10.5505/MEGARON.2016.03016   2016; 11 - 1 | Sayfalar 162 - 176

MAKALE (TEZDEN)
6.
Aktarma Merkezlerinde Mekânsal Davranışlar: Üsküdar Aktarma Merkezi Örneği
Spatial behaviors in Transfer Centers: The Case of Üsküdar Transfer Center
Güneş Ece Albayrak, Nilgün Çolpan Erkan
doi: 10.5505/megaron.2016.38981   2016; 11 - 4 | Sayfalar 565 - 578

MAKALE
7.
Çocuklar İçin Daha Yaşanılır Okul Bahçeleri
More Livable School Grounds for Children
Okşan Tandoğan
doi: 10.5505/megaron.2016.92053   2016; 11 - 4 | Sayfalar 629 - 636

8.
Tarihsel Peyzaj mı Kentsel Meta mı?: İstanbul Yedikule Bostanları Örneği
Historic Landscape vs. Urban Commodity?: The Case of Yedikule Urban Gardens, Istanbul
Elifnaz Durusoy, Duygu Cihanger
doi: 10.5505/megaron.2016.48343   2016; 11 - 1 | Sayfalar 125 - 136

9.
Türkiye’de tasarım destek programlarının yenilik modelleri perspektifinden değerlendirilmesi
Assesing design support programmes from an inovation models perspective in Turkey
Tengüz Ünsal
doi: 10.5505/megaron.2016.49379   2016; 11 - 1 | Sayfalar 150 - 161

10.
Büyükşehirlerde Tarımsal Alanların Korunmasında Kentsel Tarım ve Yerel Yönetimlerin Rolü
The Role of Urban Agriculture and Local Authorities in Protecting Agricultural Land in Metropolitan Cities
Sevinç Bahar Yenigül
doi: 10.5505/megaron.2016.48568   2016; 11 - 2 | Sayfalar 291 - 299

11.
Türkiye'de Alışveriş Merkezlerinin Yer Seçimi Kriterleri: İstanbul Örneği
Shopping Centers' Selection Criteria in Turkey: The Case of Istanbul
Tuba Ünlükara, Lale Berköz
doi: 10.5505/megaron.2016.58066   2016; 11 - 3 | Sayfalar 437 - 448

12.
Yerel mimarinin sürdürülebilirliği kapsamında Kayaköy'ün çözümlemesi
Analysis of Kayaköy within the scope of the sustainability of the vernacular architecture
Pınar Kısa Ovalı, Nilay Delibaş
doi: 10.5505/megaron.2016.44711   2016; 11 - 4 | Sayfalar 515 - 529

13.
Mimarlık Eğitiminde Yangın Güvenlikli Tasarımın Yeri
Defining Fire Safety Design in Architectural Education
Ezgi Korkmaz
doi: 10.5505/megaron.2016.07279   2016; 11 - 2 | Sayfalar 217 - 229

14.
Kapalı konut sitelerinin kamusal açık alanlar açısından oluşturduğu problemlerin insan-çevre ilişkileri bağlamında irdelenmesi
Analysis of the problems of gated communities in terms of public open spaces in the context of man and environment relations
Nurten Özdemir, İlknur Türkseven Doğrusoy
doi: 10.5505/megaron.2016.05706   2016; 11 - 3 | Sayfalar 359 - 371

15.
Geleneksel ve Günümüz Konutunda Sürdürülebilirlik ve Yaşam Alışkanlıkları: Osmaneli Örneği
Sustainability of Traditional and Contemporary Housing and Household Lifestyles: Case of Osmaneli
Ebru Ergöz Karahan
doi: 10.5505/megaron.2017.27037   2017; 12 - 3 | Sayfalar 497 - 510

16.
Osmanlı İmparatorluğu’nda Kentsel Mekânın Düzenlenmesi: İstanbul Örneği (1820-1900)
Regulation of Urban Space in the Ottoman State: The Case of Istanbul (1820-1900)
Ceylan Irem Gençer, Işıl Çokuğraş
doi: 10.5505/megaron.2016.20982   2016; 11 - 1 | Sayfalar 1 - 14

17.
Stüdyo Pedagojisinde Özgünlük Kavramı Üzerine Deneyler: Önceller ile Tasarım
Experiments with the Concept of Authenticity in Studio Pedagogy: Designing with Precedents
Sevgi Türkkan, Arzu Erdem
doi: 10.5505/megaron.2016.03371   2016; 11 - 2 | Sayfalar 187 - 200

18.
Koruma Amaçlı Planlarda Yapılaşma Kararları - Giresun Örneği
Building Decisions in Urban Conservation Plans – Giresun Example
Ceyhan Yücel
doi: 10.5505/megaron.2016.22448   2017; 12 - 1 | Sayfalar 106 - 119

19.
Bütüncül Kurumsal Kimlik Stratejisinde Mimari Tasarımın Önemi
The Importance Of Architectural Design In Integrated Corporate Identitiy Strategy
Pınar Meliha Sağıroğlu, Gözdem Çelikkanat Aysu
doi: 10.5505/megaron.2016.77044   2016; 11 - 3 | Sayfalar 423 - 436

20.
Farklı iklim bölgelerindeki binalarda enerji ve maliyet kriterleri bağlamında optimal çözümlerin belirlenmesine yönelik bir yaklaşım
An approach to identify the optimal solutions in the context of energy and cost criteria for buildings in different climates
Aslıhan Şenel Solmaz
doi: 10.5505/megaron.2016.09609   2016; 11 - 4 | Sayfalar 592 - 606© 2018 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale