YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ E-DERGİSİ

E-ISSN 1309-6915
Cilt : 12 Sayı: 4 Yıl : 2017

Son Sayı Yayımlanmış Makaleler Popüler Makaleler Baskıdaki Makaleler

 
Ara

Farklı Dönem Cami Cephelerinin Algısal Değerlendirilmesi: Karmaşıklık, Beğeni, Etkileyicilik ve Uyarıcılık [Megaron]
Megaron. 2017; 12(4): 511-523 | DOI: 10.5505/megaron.2017.34635  

Farklı Dönem Cami Cephelerinin Algısal Değerlendirilmesi: Karmaşıklık, Beğeni, Etkileyicilik ve Uyarıcılık

Hatice Derya Arslan1, Kemal Yıldırm2
1Necmettin Erbakan Universitesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü, Konya
2Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi, Mobilya ve Dekorasyon Bölümü, Ankara

Bu çalışmada, ülkelere, mimari akımlara ve dönemlere göre farklı olarak yapılmış cami cephelerinin insanlar tarafından nasıl algılandığının irdelenmesi amaçlanmıştır. Bu kapsamda, Osmanlı, Selçuklu ve Cumhuriyet Dönemi olmak üzere 3 farklı gruba ayrılan 16 adet cami cephe görseli, 100 kişi tarafından anket yolu ile analiz edilmiştir. Anketlerde karmaşıklık, beğeni, etkileyicilik ve uyarıcılık olarak seçilen dört farklı sıfat çifti beş basamaklı anlamsal farklılaşma ölçeği ile değerlendirilmiştir. Yapılan analizlerle seçilen değişkenler arasındaki farklılıkların istatistiksel açıdan anlamlı olduğu görülmüştür. Çalışmada cami görselleri üzerinden elde edilen verilerin karmaşıklık, beğeni, etkileyicilik ve uyarıcılık gibi kavramlar arasındaki ilişkisi tespit edilmiş ve beğeni ile karmaşıklık arasında ters U şekilli bir ilişkinin olduğu görülmüştür. Çalışmada yaş, cinsiyet ve eğitim düzeyi gibi sosyal faktörlerin cami algısında ne ölçüde etken olduğunu saptamak için tek yönlü varyans analizi yapılmıştır. Analizlere göre erkek katılımcıların kadınlara göre camilerin algısal değerlendirmesinde daha seçici ya da eleştirel oldukları tespit edilirken, orta yaş (36-50 arası) katılımcıların genç (22-35 arası) katılımcılara göre daha eleştirel olduğu görülmüştür. Benzer şekilde eğitim seviyesinin artması da cami değerlendirmesinde seçiciliği artırmıştır. Çalışmadan elde edilen bulgulara göre, Osmanlı dönemi camilerinin diğer dönemlere ait camilere göre daha kompleks olduğu görülmüş buna rağmen daha çok beğenilmiş ve etkileyici bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Etkileyicilik, karmaşıklık, cami cephesi, algı, tercih, sosyal faktörler.


Perceptual Evaluation of the Mosque Facades of Different Periods: Preference, Complexity, Impressiveness, and Stimulative

Hatice Derya Arslan1, Kemal Yıldırm2
1Departmant of Architecture, Necmetin Erbakan University Faculty of Engineering-Architecture, Konya, Turkey
2Department of Furniture and Decoration, Gazi University Faculty of Technical Education, Ankara, Turkey

It was aimed in this study to determine the effects on the perceptual evaluations of participants for the design differences of mosque facades that were shaped according to periods, countries and architectural trends within the geographical boundaries where the Islamic religion spread. With this purpose, 100 participants treated in 3 groups (Seljukid period, Ottoman period and Turkish Republic Period) were evaluated with the semantic differentiation scale, which covered the variables of preference, complexity, impressiveness and stimulative of the facade visuals of 16 different mosques. In conclusion, the data obtained on the mosque visuals, which were used in the survey study, showed that there was a statistically significant differences among the variables of complexity, preference, impressiveness and stimulative and it was determined that there was a reverse U-shaped relationship between the variables of preference and complexity in the evaluation of mosque. Then, to examine the effect of age, gender and education level on participants evaluations of the mosque visuals, the one-way analysis of variance was applied. Accordingly, it was determined that the male participants displayed a more negative approach compared to female, middle-aged participants (36-50 years of age) compared to young participants (22-35 years of age), participants with higher education compared to participants with secondary education. According to results; the Ottoman period mosques were more complex compared to the others, they were preferenced more and found to be even more effective and stimulating.

Keywords: Complexity, impressiveness, mosque facade, perception, preference, social factors.


Hatice Derya Arslan, Kemal Yıldırm. Perceptual Evaluation of the Mosque Facades of Different Periods: Preference, Complexity, Impressiveness, and Stimulative. Megaron. 2017; 12(4): 511-523

Sorumlu Yazar: Hatice Derya Arslan, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
© 2018 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale