YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ E-DERGİSİ

E-ISSN 1309-6915
Cilt : 12 Sayı: 4 Yıl : 2017

Son Sayı Yayımlanmış Makaleler Popüler Makaleler Baskıdaki Makaleler 
Ara

Kenti Yaşayandan Öğrenmek: Şehircilik Çalışmalarında Rehberli Gezi Yönteminin Kullanımı, İzmir-Selçuk ve Bursa-İznik Örnekleri [Megaron]
Megaron. Baskıdaki Makaleler: MEGARON-48751 | DOI: 10.14744/megaron.2019.48751  

Kenti Yaşayandan Öğrenmek: Şehircilik Çalışmalarında Rehberli Gezi Yönteminin Kullanımı, İzmir-Selçuk ve Bursa-İznik Örnekleri

Gizem Aksümer
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

Bu makale, 2015 Mayıs ayında İzmir Selçuk’ta ve 2016 Eylül ayında ise Bursa İznik’te gerçekleştirilen araştırmalara dayanmaktadır. Araştırmalarda nicel bir yöntem olan kartografik yeniden çizim ile rehberli gezi yöntemi birlikte kullanılarak kentlerdeki değişim irdelenmiştir. İki yöntem birlikte kullanılırken, rehberli gezi yönteminin şehircilik alanında hiç kullanılmıyor olması, buna karşın kentsel değişimin saptandığı bu araştırmaya çok önemli katkılar yapmış olması gibi sebeplerle bu yöntemin makale kapsamında ayrıntılı olarak ortaya konması hedeflenmiştir. Dolayısıyla bu makalenin amacı, rehberli gezi yönteminin şehircilik çalışmalarındaki yerini tartışmaya açmak, yöntemin hangi temaları öne çıkardığını, kentin değişimini anlamak konusunda nasıl fayda sağladığını ortaya koyarak literatüre katkı sağlamaktır. Dolayısıyla bu makale, kentlerin yıllar içindeki değişiminin nasıl olduğunu dönemlere ayırarak anlatmak yerine, rehberli gezi yönteminin bu araştırmalarda nasıl kullanıldığını, yöntemin şehirciliğe katkısını tartışmayı amaçlamaktadır. Makale boyunca, araştırmalarda öncelikle nicel yöntem sayesinde elde edilen sonuç bulguları özet biçimde irdelenmiş, böylece kentlerin nasıl dönüştükleri ayrıntılı olarak ortaya konmuştur. Ardından makalenin temel konusu olan rehberli gezi yönteminin araştırma sürecinde hangi tematik başlıkları karşımıza çıkardığı tartışılmış, bulgulara değinilmiş ve sonuçta bu yöntemin kentlerin değişimini anlamaya çalışan bir araştırmada ne gibi katkılar sağladığı ortaya konmuştur.

Anahtar Kelimeler: Kentsel Çalışmalar, Selçuk, İznik, Rehberli Gezi, Gezici Yöntemler, Şehircilikte Yöntem


Learning the City from the Inhabitants: Application of the Commented Walk Method in Urban Studies, Izmir - Selcuk and Bursa - Iznik Examples

Gizem Aksümer
Mimar Sinan Fine Arts University, Urban and Regional Planning Department.

This article is based on the researches carried out in İzmir Selçuk in May 2015 and in Bursa İznik in September 2016. Cartographic redrawing method, which is a quantitative method, and commented walk method were used together in the researches to examine the change of cities. While the two methods are used together, it is aimed to examine the consequences of the commented walk method in detail due to the fact that this method is never used in the field of urbanism, however, it has made significant contributions to the researches. Therefore, the aim of this article is to discuss the place of commented walk method in urban studies, to contribute to the literature by revealing which themes the method brings to the fore and how it benefits to understand the change of the city. This article aims to discuss how the commented walk method is used in these researches and the contribution of this method to urbanism instead of explaining the change of cities over the years. Throughout the article, first of all, the findings obtained through quantitative methods have been examined and the transformation of the cities has been explained in detail. Then, the thematic headings of the commented walk method, which is the main subject of the article, is revealed, the findings are discussed and as a result, the contribution of this method in a research that tries to understand the change of cities is revealed.

Keywords: Urban Studies, Selçuk, İznik, Commented Walk, Mobile Methodologies, Methodologies in Urban studies
Sorumlu Yazar: Gizem Aksümer, Türkiye


ARAÇLAR
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
© 2019 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale