YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ E-DERGİSİ

E-ISSN 1309-6915
Cilt : 15 Sayı: 1 Yıl : 2020

Son Sayı Yayımlanmış Makaleler Popüler Makaleler Baskıdaki Makaleler
 
Ara

Tarihsel Süreç İçerisindeki Kültürel ve Fiziksel Değişim Üzerine Bir Araştırma: Trabzon Taksim Meydanı Örneği [Megaron]
Megaron. 2018; 13(4): 679-695 | DOI: 10.5505/megaron.2018.85579  

Tarihsel Süreç İçerisindeki Kültürel ve Fiziksel Değişim Üzerine Bir Araştırma: Trabzon Taksim Meydanı Örneği

Filiz Doğan, Arzu Kalın, Ali Özbilen
Karadeniz Teknik Üniversitesi Orman Fakültesi, Peyzaj Planlama ve Tasarım, Trabzon

Bu çalışmada, kültür kavramını değişimle ilişkilendirerek peyzaj alanında somut bir tanımlama elde edilmeye çalışılmıştır. Gelişmekte olan ülkelerin teknolojik bağımlılığına bağlı olarak gerçekleşen değişim hızı ve bunun sonucu olarak kullanım kültürü ve mekan kullanımında yaşanan süreklilikteki kopukluklar negatif mekanları doğurur ve bu durum insan-mekan arasındaki yabancılaşmaya sebep olur yaklaşımı benimsenmiş ve bu yaklaşım içinde yabancılaşma, toplumsallaşma, aidiyet ve güven, pozitif mekan, negatif mekan kavramlarından yararlanılarak bir araştırma modeli ortaya koyulmuştur. Çalışmanın sonucunda oluşturulan araştırma modeli ile değişimin insan ve mekan arasındaki bağı azalttığı ve böylece mekansal süreklilikteki kopukluğun negatif mekanlar ürettiği tespit edilmiştir. Fiziksel sürekliliğin sağlanmaması durumunda insanın mekana ve paralelinde birbirlerine yabancılaştığı belirlenmiştir. Bu durumun bireyin uyum ve aidiyet duygusundaki azalmaya sebep olduğu saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Algısal değişim, fiziksel değişim; kent meydanları; kültürel değişim; tarihi süreç.


A Study On Cultural Change in Places Towards the Past and the Present: The Case Study of Trabzon City Square

Filiz Doğan, Arzu Kalın, Ali Özbilen
Department of Landscape Planning and Design, Karadeniz Technical University Faculty of Forestry, Trabzon, Turkey

In this study, concept of the culture is tried to get a perceptible defininition in landscape workspace associating with change. The pace of the rapid changes fort he technological dependency level of the developing countries creates spaces which are similar. As a result of this, the harmony between imaginary and real spaces in the minds of the people is lost and the perceptibility is reduced, which causes alienation to the space. A studt model within the framework of the current approach is proposed by making use of such concepts as alienation, socialization, belonging and trust, positive and negative spaces. The search model that is developed in the end of the study, it was conclude that the change reduced the bond between the humans and the spaces and that the gaps in the espatial continuity produced negative spaces. It was observed that the humans become alienated to the space and to each other accordingly in the case of failurein providing a pysical continuity. It was also observed that this situationals reduced the sense of belonging and harmony of the individuals.

Keywords: Perceptual change, physical change; urban square; cultural change; historical process.


Filiz Doğan, Arzu Kalın, Ali Özbilen. A Study On Cultural Change in Places Towards the Past and the Present: The Case Study of Trabzon City Square. Megaron. 2018; 13(4): 679-695

Sorumlu Yazar: Ali Özbilen, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
© 2020 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale