YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MİMARLIK FAKÜLTESİ E-DERGİSİ

E-ISSN 1309-6915
Cilt : 14 Sayı: Ek-1 Yıl : 2019

Son Sayı Yayımlanmış Makaleler Popüler Makaleler Baskıdaki Makaleler
 
Ara

Megaron: 13 (3)
Cilt: 13  Sayı: 3 - 2018
Özetleri Göster | << Geri
MAKALE (TEZDEN)
1.
Katılımcı Mimari Tasarımda Yanıltıcı Simge Değer Olgusu ve Bir Sözde Katılımcılık Örneği Olarak Sulukule Kentsel Dönüşümü
Token Phenomenon in Participatory Architectural Design and Sulukule Urban Transformation as a Tokenism Example
Baharak Fareghi Bavilolyaei, Selim Ökem
doi: 10.5505/megaron.2018.26594  Sayfalar 347 - 362

2.
Türkiye’de Erken Cumhuriyet Dönemi YabancıMimarların İzleri, Franz Hillinger Örneği
Tracks of Foreign Architects of the Early RepublicPeriod in Turkey, Franz Hillinger Sample
Ayşe Durukan Kopuz
doi: 10.5505/megaron.2018.79664  Sayfalar 363 - 373

3.
Sanayi Kümelerinde Sosyal Ağlar ve Yenilikçilik: Türk Sanayi Kümeleri Örneğinde Bir Çalışma
Social Networks and Innovation in Industrial Clusters: A Study in case of Turkish Industrial Clusters
Özer Karakayacı, İclal Dinçer
doi: 10.5505/megaron.2018.91489  Sayfalar 374 - 394

MAKALE
4.
İzmir’de Yenilikçi Firma Yer Seçimlerinin Farklılaşması Üzerinden Bir Değerlendirme
An Evaluation Through the Location Differentiation of Innovative Firms in İzmir
Tanyel Özelçi Eceral, Esra Betül Çiftçi
doi: 10.5505/megaron.2018.49344  Sayfalar 395 - 406

5.
İstanbul Metropoliten Alan Planlamasında Uygulama Güçlükleri: Kartal Dönüşüm Projesi Deneğimi
Implementation Difficulties in the Planning of Istanbul Metropolitan Area: Experience of Kartal Transformation Project
Özdemir Sönmez
doi: 10.5505/megaron.2018.50480  Sayfalar 407 - 421

6.
İstanbul Kıyı Alanlarında İkinci Konutun Değişim ve Gelişimi
Change and Development of the Second House in Istanbul Coastal Areas
Ayfer Yazgan
doi: 10.5505/megaron.2018.57338  Sayfalar 422 - 430

MAKALE (TEZDEN)
7.
Çanakkale’de Kentsel Mekânın Metalaştırılması Karşısında Direnen Kentsel Muhalefet
Resistant Urban Opposition Against the Commodification of Urban Space in Çanakkale
İpek Sakarya
doi: 10.5505/megaron.2018.43799  Sayfalar 431 - 441

MAKALE
8.
İstanbul Kıyılarında Farklı Toplumsal Yapılar ve Kıyı İlişkileri
Diffrent Social Structures in İstanbul Coasts and Relaitions with the Coasts
Berna Sel
doi: 10.5505/megaron.2018.23600  Sayfalar 442 - 450

9.
Montessori Yaklaşımının Anaokulu İç Mekanları ve Fiziksel Oluşumu ile İlişkisi
Relationship of Montessori Approach with Interior Spaces in Preschools and Physical Set-up
Meryem Yalçın
doi: 10.5505/megaron.2018.93276  Sayfalar 451 - 458

10.
Herkes İçin Çocuk Parkları Tasarlamak
Designing Playgrounds for All
Aslı Sungur Ergenoğlu, Patrycja Czaplinska
doi: 10.5505/megaron.2018.14890  Sayfalar 459 - 469

11.
Bitkilendirme Tasarımı Öğeleri, İlkeleri ve Yaklaşımlarının Peyzaj Tasarımı Uygulamalarında Tercih Edilirliği Üzerine Bir Araştırma
A Research on Preferences of Planting Design Elements, Principles and Approaches in Landscape Design Applications
Derya Sarı, Banu Karaşah
doi: 10.5505/megaron.2018.29981  Sayfalar 470 - 479

12.
Kent Merkezinde Caddelerin Yayalaştırılması: Trabzon Kahramanmaraş Caddesi Örneği
Pedestrianization of Streets in Urban Center: The Trabzon Kahramanmaras Street Case
Emine Tarakçı Eren, Tuğba Düzenli, Duygu Akyol
doi: 10.5505/megaron.2018.17362  Sayfalar 480 - 491

MAKALE (TEZDEN)
13.
Sosyal Etkileşim ve İletişim Teknolojilerinin Konut İç Mekânı ve Mobilya Seçimine Etkileri: Türkiye-Trabzon Örneği
The Effects of Social Interaction and Communication Technologies on House Interior Spaces and Furniture Choice: Turkey-Trabzon Sample
Aylin Aras, İlkay Özdemir
doi: 10.5505/megaron.2018.33602  Sayfalar 492 - 504© 2019 Yıldız Teknik Üniversitesİ Mimarlık FakültesİLookUs & Online Makale